دانـــشکده فنـــی و حـــرفه ای چـــمران رشـــت

بــیـــش از 25 دوره آنـــلایـــن


Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_30-63x68-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_25-86x62-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_28-103x63-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_26-62x63-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_29-75x67-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

Warning: getimagesize(/home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/uploads/2021/11/Изображение_32-71x65-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/phsiir1/public_html/lms2/wp-content/plugins/stm-post-type/theme/crop-images.php on line 19

آخرین دوره ها

آموزش نرم افزار
4
4
12,000تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
روشن
4
4
1,100,000تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
ارتباط
4
4
120,000تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
آموزش نرم افزار
4
4
رایگان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
تصاویر
4
4
30,000تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
آموزش نرم افزار
4
4
رایگان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
چشم انداز
4
4
2,200,000تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
3 سخنرانی
10 hours

وقت آن است که سرمایه گذاری روی خودتان را شروع کنید.

Layer 1
ورود دسته بندی ها